Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči Tisem

3. 2. 2011

 

 stručná historie sboru

 převzato z  : http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-16714.htm

                                     Z HISTORIE OBCE TISEM.

 

                       Sbor dobrovolných  hasičů obce Tisem.

 

            Začátkem historie Sboru dobrovolných hasičů v Tismi byl 1.leden  1903., kdy byli přijati jako první členové Sboru tito občané

Vaněček Jan          rolník           čp. 2

Vaněček Josef       rolník           čp. 21

Kubásek František rolník          čp. 13

Marek Matěj         rolník           čp. 22

Škubal Václav      rolník           čp. 12

Fulín Čeněk         rolník            čp. 14

Turek Josef          zedník           čp. 20

Fulín Jan              rolník            čp. 4

Stibůrek Václav   rolník            čp. 5

Škvor František   hostinský       čp. 26

Kříž František     rolník             čp. 3

Fulín Josef          rolník             čp. 23

Fulín František    rolník            čp. 1

Pešek Josef         hostinský       čp. 24

Fialka Josef        rolník              Přibyšice

Brdek Václav      rolník            Doloplazy

Černický Antonín  rolník          Doloplazy

 

            Toto byli první zakládající členové Sboru dobrovolných hasičů v Tismi.

            Sbor byl založen na valné hromadě dne 1. února 1903. Tímto dnem začíná se historie Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.Hlavní zásluhu na založení měli František Fulín z čp.1, Jan Vaněček jako starosta obce, Matěj Marek z čp. 22, a Hynek Táborský, tehdejší učitel va škole v Tismi.

            Zřízení Sboru bylo umožněno tím, že tehdejší majitel velkostatku Tvoršovice daroval obci Tisem stříkačku výměnou za část obecního pozemku. Majitelem byl tehdy Bedřich Quiton.

            Valnou hromadou byli zvoleni jako starosta Sboru  Matěj Marek, velitelem Václav Fulín z čp. 1 a jednatelem učitel Hynek Táborský.. Ustavující schůzi bylo přítomno 23 občanů a jako host zde byl jednatel Hasičské župy v Benešově František  Poloprudský. Valnou hromadou bylo přijato 14 členů činných a 17 členů přispívajících.

            Zařazení dalších členů Sboru bylo : Karel Starosta – podvelitel, Antonín Střelka – stříkačník, dozorce náčiní, Fulín František – četař stříkačníků a lezců, Václav Vaněček – trubač, stříkačník, Václav Fulín – stříkačník, František Fulín – stříkačník, lezec, a další jako stříkačníci nebo lezci.

            Příspěvek členů přispívajících byl stanoven na 2 koruny ročně. V tomto roce činily příjmy Sboru 180 korun a 40 haléřů, výdaje 141 korun a 02 haléře.

            Byly objednány obleky jak služební tak slavnostní. Finanční prostředky na výzbroj a obleky byly opatřeny půjčkou, kterou obstaral Obecní výbor. Výzbroj pro Sor hasičů byla objednána u firmy Smékal v Praze na Smíchově.

            Aby Sbor získal potřebné finanční podpory, byly podány žádosti k Okresnímu výboru, Okresní hospodářské záložně, majiteli velkostatku Tvoršovice a žádost o udělení podpory ze zemského věcného základu. Výsledek byl ten, že Okresní výbor a Okresní hospodářská záložna v Benešově darovaly Sboru po 30 Kč. Žádost velkostatku Tvoršovice byla bezvýsledná. Žádost o udělení podpory ze zemského věcného základu byla vyřízena později.

            Ve čtvrtek 19. února 1903 se konal první Hasičský ples v Tismi.

            10. července se Sbor zůčastnil Župního sjezdu v Okrouhlici a ve dnech 15 a 16. srpna téhož roku pak Sjezdu svazu zemských ústředních jednot hasičstva Slovanského v Praze.V měsíci září pak slavnostního otevření sokolovny v Benešově. Jednatel Hynek Táborský poukazuje na kázeň a výcvik jaký bylo možno na těchto sjezdech vidět v řadách hasičských a sokolských.

            Kolna na hasičské nářadí byla původně zřízena u čp. 15, ale nevyhovovala svému účelu, a proto byla vystavěna nová kolna na návsi.

            Již před první světovou válkou změnil Sbor své stanovy tak, že vedle své dosavadní činnosti pojal do stanov  i činnost kulturní, zejména ochotnické divadlo. Válkou byla tato činnost přerušena, ale po ukončení války počínajíc rokem 1920 tuto svoji divadelní činnost Sbor obnovil. Ochotnické divadlo se v obci hrálo ještě i dlouho po druhé světové válce.

            Obě světové války zasáhly do historie Sboru dobrovolných hasičů v Tismi. V první padl podvelitel Karel Starosta, ve druhé došlo  vystěhováním k přerušení činnosti i když základní činnost byla uchována.

            Za dobu svoji činnosti zasahoval Sbor u mnoha požárů a na mnoha místech.V té době to nebylo snadné. Stříkačky byly vesměs ruční, tažené koňmi, a pokud došlo v okolí k požáru, pak nejbližší telefon ještě v roce 1927 byl v Tvoršovicích nebo na Chvojně. Přesto byl Sbor velice aktivní a to po všech stránkách. To ukazuje například Zpráva velitele o činnosti za rok 1928, kdy se Sbor zůčastnil celkem 32 akcí ato jak požárů, cvičení ,sjezdů a kulturních akcí.

            Do roku 1932 se členové Sboru oslovovali přítel, od roku 1933 je zavedeno oslovení bratr.

            Součástí Sboru dobrovolných hasičů je v té době také vycvičený Samaritánský sbor, což jsou zdravotníci a zdravotnice cvičení pro poskytnutí první pomoci při požárech.

            Dne 17. března je v obci založen při Sboru dobrovolných hasičů také ženský sbor. Za sestry se přihlásily: Vaněčková Božena č. 2, Kubásková Marie č.13, Kubásková Anna č.13, Škvorová Marie, Fulínová Milada č. 2, Hallerová Marie, Turková Marie, Sládková Františka, Brejlová Božena, Fulínová Božena a Škubalová Růžena.

            Předsedkyní byla zvolena sestra Škubalová Růžena. Členky složily slib do rukou velitele Sboru.

            Přicházejí roky 1938 a 1939. Většina členů Sboru narukuje na obranu vlasti při mobilizaci, ostatní dále vykonávají službu v hlídkách v obci a později v hlídkách CPO – Civilní protiletecká obrana. To už ale zuří druhá světová válka.

            Zápisy kroniky či knihy zápisů ze schůzí Sboru dobrovolných hasičů v Tismi končí datem 8. dubna 1941.

            Po válce a osvobození činnost Sboru pokračuje a hasiči jsou opět hlavní organizací v obci.  Sbor je vybaven motorovou stříkačkou a později novějším typem. Dostává k dispozici i nákladní auto Mercedes a později Tatru 805. Zůčastňuje se soutěží Požárních družstev v okolí.

            Jednou z velkých zásluh Sboru dobrovolných hasičů je jejich účast v těchto letech při akcích k budování obce a zlepšení prostředí a vzhledu obce. Stovky a snad tisíce hodin odpracovaných hasiči na těchto akcích – regulace potoka a rybníka, stavba prodejny, výstavba vodovodu a další už dnes nelze spočítat.

            Vybudováním a vyzbrojením Hasičských záchraných sborů ve městech, které mají nejmodernější techniku a dopravní prostředky dochází k částečnému potlačení úlohy vesnických požárních jednotek. Hasičský záchranný sbor z Benešova je schopen zasáhnout u nás v obci dříve než náš vlastní Sbor dobrovolných hasičů.

            Přesto,jak ukazují zkušenosti ze srpna roku 2002, kdy naše republika byla postižena katastrofálními záplavami ne sice zrovna v naší obci, ale nedaleko, například Štěchovice a stovky dalších obcí z nichž některé byly celé smeteny vodním živlem je zachování Sboru dobrovolných hasičů životní nutností.

            Za těchto povodní dobrovolní hasiči bez ohledu na nebezpečí, bez ohledu na vlastní pohodlí zachránily desítky možná a možná i více lidských životů, toho nejcenějšího co existuje. Zasahovali všude,kde bylo třeba se svoji mnohdy nedostatečnou technikou , bez odpočinku a bez nároku na odměnu.

            Počasí ve světě se bude vlivem poškozování životního prostředí měnit a to co nás potkalo v roce 2002 nás může a třeba i v jiném smyslu – vichřice, záplavy, oheň potkat i v dalších letech. Proto se musíme na toto včas připravovat a umět pomoci.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář